करमाळा बसस्थानक वेळापत्रक - Saptahik Sandesh

करमाळा बसस्थानक वेळापत्रक

जेऊर रेल्वे स्टेशन वरून पुण्याला व सोलापूरला जाण्यासाठी थांबणाऱ्या गाड्यांचे वेळापत्रक पाहण्यासाठी क्लिक करा

करमाळा बसस्थानक वेळापत्रक – करमाळा बसस्थानकातून विविध मार्गावर जाणाऱ्या एसटी बसेसचे वेळापत्रक खालील टेबल मध्ये दिले आहे. जाणाऱ्या फेऱ्या या कॉलम मध्ये ज्या बसेस करमाळा बस स्थानकापासून प्रवासाला निघतात त्याची वेळ दिली आहे. तर येणाऱ्या फेऱ्या मध्ये बसेस त्या त्या ठिकाणाहून परत करमाळा बसस्थानका मध्ये किती वाजता परत येते याची वेळ दिली आहे. सर्व वेळा या २४ तासी घड्याळा प्रमाणे दिल्या आहेत.

टीप : हे वेळापत्रक करमाळा बसस्थानकामध्ये १ जून २०२२ पासून लागू झाले आहे.

जाणाऱ्या फेऱ्याठिकाणयेणाऱ्या फेऱ्या
5:15, 5:30, 7:30, 10:00, 10:15, 10:30, 10:45, 11:45, 14:00, 15:15, 15:30, 16:00,
16:15, 17:00, 19:00, 19:15
जेऊर6:15, 6:30, 8:30, 11:00, 11:15, 11:30, 11:45, 13:00, 14:00, 14:30, 15:15, 15:30, 16:00, 16:15, 16:30, 17:15
5:30, 10:00, 11:00, 16:30जेऊर-घोटी7:30, 11:00, 13:00, 18:45
6:30,11:30जेऊर-वांगी ३ (शालेय)11:30, 13:45
6:45, 7:30, 8:30, 9:00, 10:00, 10:30,11:30, 12:00,13:30, 14:00, 15:00, 16:15, 17:15टेंभूर्णी9:30, 10:30, 11:00, 11:30, 12:30, 13:00,
14:30, 15:30, 16:00, 16:30, 19:00, 19:30
10:00 (केम), 12:00 (घोटी)टेंभूर्णी14:15 (केम), 16:30 (घोटी)
2:30, 6:30, 10:00, 11:30, 14:00, 15:00, 16:45, 18:00, 19:30सोलापूर9:00, 10:15, 10:30, 11:00, 11:45, 15:30, 19:30
21:00, 21:30, 22:30, 00:00
9:00सोलापूर
(बाळे)
20:00
12:00, 16:00, 17:00सोलापूर
(कुर्डुवाडी)
10:15, 10:30
11:15गाणगापूर14:00
7:30, 8:15, 9:30, 14:30अक्कलकोट12:30, 17:30, 18:00, 19:00
14:15,18:30अकलूज8:15, 10:15
7:00 (अकलूज ), 7:30 (बारामती)सातारा17:30, 20:30
4:00, 8:00, 9:15, 11:15, 12:15, 13:30, 14:30, 15:30, 16:00, 16:15, 17:30, 20:30पंढरपूर7:30, 8:15, 9:00, 9:30, 10:15, 10:30, 11:15
11:30, 13:15, 14:15, 14:30, 15:15, 18:30
21:00
8:30संगोबा16:30
10:30मंगळवेढा18:30
14:15कवठे महाकाळ11:45
8:00,9:00, 11:30, 15:30, 16:30, 19:00चिखलठाण7:45, 10:45, 11:00, 13:30, 14:30, 18:45
8:00, 13:00, 16:00, 17:00, 19:00केम7:45, 10:15, 15:15, 18:30, 19:30
6:30, 8:30, 17:30कामोणे7:30, 9:30, 18:45
9:45वाघाचीवाडी10:45
6:45, 8:15, 9:15, 9:45, 10:30, 11:30, 12:15,13:00, 14:00, 15:15, 16:00, 17:00, 19:00कर्जत8:00, 9:10, 10:30, 11:30, 12:00, 12:45, 13:30, 14:30, 15:30, 16:15, 17:30, 18:15,19:15
6:45, 8:15, 9:15, 9:45, 10:30, 11:30, 12:15
16:45, 17:45
भालेवाडी7:00, 9:00, 10:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 17:45, 18:45
6:45, 9:45, 10:30, 11:30, 16:00,18:00आलेश्वर7:30, 9:45, 11:00, 12:30, 17:00, 19:00
6:00, 7:00, 8:30, 9:00, 11:00, 12:00, 12:30,13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 19:00जामखेड8:00, 10:15, 11:30, 1200, 14:00, 15:00,
15:30, 16:00, 17:00, 18:30, 19:30, 20:00
6:30पाथर्डी19:30
8:00बीड16:30
10:30औरंगाबाद14:00
6:30घोटी18:00
6:00, 8:30, 12:00, 17:00पुनवर7:45, 9:45, 13:15, 18:15
9:15, 17:30खडकी10:15, 18:15
8:45भिवंडी16:45
8:15, 9:00, 9:15, 10:00, 10:30, 10:45, 11:30, 12:00, 12:45, 13:30, 15:30, 21:25 22:30, 00:00, नाशिक10:30, 11:30, 12:30, 13:15, 14:15, 14:30,
15:15, 15:30, 16:45, 18:00, 2:30
7:30, 12:30मालेगाव14:30, 16:00
22:00नंदुरबार16:00, 4:00
10:15संगमनेर13:00
11:15कोपरगाव17:30
11:00, 14:00, 15:15, 19:30अहमदनगर7:30, 9:00, 9:15, 10:30
8:00, 14:30शिर्डी11:00, 18:30
11:15, 11:45, 13:30, 15:15भूम10:30, 12:15, 12:45, 13:45
14:00बार्शी (जेऊर मार्गे )11:45
11:00, 16:00हिवरे11:15, 17:30
16:15भोगल वस्ती (शालेय)17:30
6:10, 11:30 (शालेय)वांगी २7:45, 11:30, 14:00, 19:00
9:30, 11:30, 16:30, 18:00ढोकरी7:45, 11:30, 14:00, 19:00
19:00सोगाव (पूर्व)7:45
8:45, 16:00वरकटणे10:00, 17:15
8:00, 10:30, 12:00, 14:00, 16:00, 18:15वाशिंबे7:45, 10:30, 12:30, 14:15, 16:15, 18:30
6:30, 8:30, 15:30मांजरगाव8:00, 10:00, 17:00
8:15, 10:15, 12:30, 16:00, 19:00पारेवाडी (केत्तूर)7:45, 10:30, 12:45, 15:30, 18:30
8:15, 17:30कोंढार चिंचोली7:45, 11:45
5:30, 6:00, 7:00, 8:00, 8:15, 8:30, 9:00, 10:30, 11:45, 01:00, 2:00, 7:00पुणे9:00, 9:15, 11:15, 15:15, 16:30, 18:15
19:30, 21:15, 22:30
12:15, 12:30, 13:45पिंपरी चिंचवड12:15, 13:00, 13:45
10:30, 11:45अजंठानगर11:30, 12:00
9:00, 10:00, 10:30बोरिवली15:00, 15:30, 18:00
8:00, 13:00, 19:00मुंबई (सेंट्रल)6:00, 14:00, 20:00
6:00, 8:15, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00
14:00, 14:45
कुर्डुवाडी8:15, 9:45, 12:00, 13:00, 14:00, 14:30
17:30
6:00, 8:00, 11:00, 16:00मिरगव्हाण7:00, 9:15, 12:30, 17:30
8:00, 10:30, 11:30, 14:00, 16:30
17:15, 18:15
बार्शी8:30, 10:00, 10:15, 12:00, 14:30, 16:30
18:30
8:30, 10:15, 12:00, 14:30परांडा11:15, 13:00, 15:30, 17:30
19:00आवाटी7:45
15:45तुळजापूर9:45
10:30, 12:00, 16:00, 19:00शेलगाव7:45, 12:45, 13:45, 18:15
8:15आनाळा10:15
6:00, 8:30, 15:00, 17:30पाडळी7:30, 10:00, 16:30, 19:00
8:30घारगाव (शालेय)9:45
6:45, 10:30, 15:30, 17:00 मोरवड7:45, 11;30, 16:30, 18:00
8:15, 15:45राजुरी9:45, 17:15
9:00, 17:30तरटगाव10:15, 19:00
8:15, 17:30बिटरगाव (शालेय)9:15, 18:30
17:30आळजापूर18:30
15:30कोर्टी (शालेय)16:30
आंतरराज्य बसेसInter Stateआंतरराज्य बसेस
17:00सुरत3:00 (पंढरपूर)
11:30गुलबर्गा13:30 (शिर्डी)
23:00इरकल01:00 (शिर्डी)
11:45विजापूर05:00 (शिर्डी)

अधिक माहिती साठी पुढील क्रमांकावर फोन करा :

STD Code : 02182

Phone Number : 220588 / 220336

एस टी बस ऑनलाईन बुकिंग साठी ची लिंक : https://public.msrtcors.com/ticket_booking/index.php

जेऊर रेल्वे स्टेशन वरून पुण्याला व सोलापूरला जाण्यासाठी थांबणाऱ्या गाड्यांचे वेळापत्रक पाहण्यासाठी क्लिक करा

Karmala Bus Station Timetable | Karmala Bus sthanak Velapatrak| Karmala MSRTC Timetable | ST bus | State Transport Bus | Saptahik Sandesh news
error: Content is protected !!